اعزام دانشجو

اعزام دانشجو

عقد قرارداد خدمات اعزام دانشجو

 

قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور

این قرارداد بین مؤسسه گروه آموزشی بین المللی علم پردیس آریانا با نام تجاری "گروه آریانا"  كه در این قرارداد "مؤسسه" نامیده می‌شود از یك طرف و

آقای/خانم:

فرزند:

به شماره شناسنامه:

محل تولد:

تاریخ تولد:

کد ملی:                                     

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

به نشانی:

رشته و مقطع مورد نظر جهت ادامه تحصیل:

کشور یا کشورهای مورد نظر جهت ادامه تحصیل:

كه در این قرارداد «متقاضی» نامیده می‌شود از طرف دیگر و با شرایط زیر و با توجه به مفاد دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شركتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوبه شماره 45622/ت 27034 هـ جلسه مورخ 14/8/1382 هیات محترم وزیران جمهوری اسلامی ایران منعقد می‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدنی بین طرفین و یا قائم آن لازم الاتباع است.

توجه: جزئیات بیشتر در پیوست قرارداد آورده شده است.

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت از ارائه خدمات مربوط به اعزام دانشجو به خارج از كشور مي‌باشد كه ارائه خدمات تحصيلي نظير مشاوره، اخذ پذيرش مورد درخواست متقاضي، اقدام به درخواست ويزا ، كمك جهت اخذ رواديد تحصيلي، كمك جهت اخذ ثبت اقامت و مانند آن مي‌باشد.

ماده 2: مدت قرارداد

مدت اعتبار قرارداد از تاريخ امضاء قرارداد تا پايان يافتن تعهدات طرفين مي‌باشد.

ماده 3: مبلغ قرارداد به شرح ذيل محاسبه مي‌شود

بمنظور رعايت يكنواختي حق الزحمه ارائه خدمات موضوع قرارداد به شرح زير محاسبه خواهد شد:

مشاوره بصورت رايگان مي باشد.

الف : اخذ پذيرش از دانشگاههاي مورد تائيد تا حداكثر 50% يكماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد در كشور محل تحصيل

ب : اخذ رواديد حداكثر 20% يكماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد در كشور محل تحصيل

ج : ارائه خدمات راهنمايي، انتقال و اسكان اوليه دانشجو درمحل تحصيل 30% يكماه مقرري دانشجوي بورسيه مجرد

تبصره 1 : در صورتيكه پذيرش از يكي از دانشگاههاي ممتاز مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ شود هزينه‌هاي بند الف بميزان 20 % قابل افزايش خواهد بود.

تبصره 2 : ساير هزينه‌هايي كه در موارد فوق‌الذكر پيش‌بيني نشده است (اعم از بليط، فرمهاي رواديد و ...) بصورت توافق طرفين خواهد بود.

ماده 4: شرايط پرداخت مبلغ قرارداد

50 % مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاء قرارداد پرداخت مي‌شود. 50 % مبلغ قرارداد پس از انجام تعهدات مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 5: تعهدات و مسئوليت‌هاي مؤسسه

اخذ، ثبت اقامت (Police Registration) ، اسكان اوليه اجاره نمودن خانه، خريد وسايل اوليه و مورد نياز زندگي و مانند اينها مي‌نمايد (حسب مورد).

تبصره 1 : مسئوليت قانوني صحت مدارك مذكور با خود متقاضي مي‌باشد.

تبصره 2 : هر نوع قصور در بررسي صحت و تناسب مدارك يادشده به عهده مؤسسه خواهد بود.

تبصره 3 : مؤسسه در صورت تاهل متقاضي جهت اخذ رواديد همراهان، با پرداخت هزينه هاي مربوطه اقدام نمايد.

تبصره 4 : نماينده مؤسسه موظف است حداقل به مدت يكسال پس از شروع به تحصيل متقاضي خدمات مشاوره‌اي راهنمايي را در كشور محل تحصيل به متقاضي ارائه نمايد.

تبصره 5 : در مورد بند 5.7  مؤسسه موظف است در صورت نياز، اطلاعات لازم درمورد متقاضي در اختيار مراجع قانوني صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.

1 . 5 ارائه اطلاعات كامل، صحيح و مستند، به متقاضي در مورد شرايط ادامه تحصيل در دانشگاههاي معتبر خارج از كشور و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد

2 . 5 ارائه اطلاعات واقعي و به هنگام به متقاضي در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا چگونگي شرايط زندگي از جمله هزينه زندگي، سكونت و ساير اطلاعاتي كه به طور متعارف در جهت تصميم‌گيري متقاضي مؤثر مي‌باشد.

3 . 5 بررسي صحت و تناسب مدارك مورد نياز ارائه شده متقاضي.

4 . 5 اقدام جهت اخذ پذيرش تحصيلي در مقاطع دانشگاهي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري از دانشگاههاي معتبر خارج و مورد تاييد وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي

5 . 5 مؤسسه براي اخذ ويزاي تحصيلي، بنا به درخواست متقاضي، با هماهنگي دانشگاه مورد نظر و اداره صادر كننده رواديد ، اقدام خواهد نمود.

6 . 5 مؤسسه بنا به درخواست كتبي متقاضي، اقدام به ساير خدمات مربوط از جمله :

7. 5 مؤسسه پس از  اخذ رواديد و پايان اعتبار قرارداد، هيچگونه مسئوليتي در رابطه با ترك تحصيل، اخراج از دانشگاه، پناهندگي و ساير اعمال مجرمانه متقاضي نخواهد داشت.

ماده 6: تعهدات و مسئوليت‌هاي متقاضي

 . 6متقاضي با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است كليه مدارك تاييد شده تحصيلي مورد نياز براي اخذ پذيرش از دانشگاه و اخذ رواديد تحصيلي را در زمان مقرر به مؤسسه تسليم نمايد.مسئوليت هرگونه تاخير در تحويل مدارك به عهده وي مي‌باشد.

2. 6متقاضي مي‌بايست داراي گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران بوده و به هيچ دليل ممنوع‌الخروج از كشور نباشد.

3 . 6متقاضي موظف است برمبناي ماده 4 اين قرارداد حق‌الزحمه مؤسسه را در زمانهاي تعيين شده در قرارداد پرداخت نمايد. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئوليت ناشي از آن به عهده متقاضي مي‌باشد.

4 . 6متقاضي موظف است در صورت انصراف از تحصيل يا عدم اجراي مفاد قرارداد و تمايل به فسخ قرارداد، موضوع را در اسرع وقت بصورت كتبي به مؤسسه اعلام نمايد. در غير اين صورت هر گونه مسئوليت ناشي از آن به عهده متقاضي خواهد بود.

ماده 7: تضمين حسن انجام تعهدات

1 . 7براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات مؤسسه و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق متقاضي مؤسسه موضوع اين قرارداد متعهد است نسبت به سپردن تضمين معتبر به تشخيص كارگروه نظارت اقدام نمايد. در صورت انجام كليه تعهدات تصريح شده در قرارداد، توسط مؤسسه و يا تقاضاي متقاضي بر حسب مورد، قرارداد خاص خاتمه يافته تلقي مي‌گردد.

ماده 8: خاتمه قرارداد

در صورتي كه مؤسسه به تعهدات خود بر حسب مورد طبق توافق طرفين عمل نمايد، قرارداد حاضر خاتمه يافته تلقي مي‌گردد.

تبصره 1 : خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفين نبوده و هيچ مغايرتي با استفاده از ضمانت مالي قرارداد به منظور جبران ضرر و زيان وارده به طرفين نخواهد داشت.

ماده 9: فسخ قرارداد

1 . 9در صورتي كه متقاضي جهت اخذ پذيرش و ساير امور، مدارك غير واقعي و يا جعلي به مؤسسه ارائه نمايد، و يا به هر دليلي نتواند در زمان مقرر از كشور خارج شود مؤسسه اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در هر مرحله از اجراي تعهدات خود، قرارداد را به طور يكطرفه و بدون نياز به هر گونه تشريفاتي فسخ و نسبت به و صول مطالبات خود  اقدام نمايد.

2 . 9در صورتي كه مؤسسه براي متقاضي، پذيرش تحصيلي دريافت نمايد اما به هر دليلي كه منتسب به مؤسسه نمي‌باشد، براي متقاضي ويزاي تحصيلي صادر نگردد، مؤسسه مي‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعلام نمايد و پس از كسر كليه هزينه‌هاي اعمال شده، الباقي مبلغ پرداختي متقاضي را  به وي مسترد نمايد.

3 . 9در صورتي كه متقاضي به هر دليلي كه منتسب به وي مي‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله يك هفته از زمان قرارداد تا قبل از صدور پذيرش تحصيلي و اخذ رواديد منصرف گردد، موظف است در اسرع وقت به هر وسيله ممكن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت كتبي به مؤسسه اعلام نمايد. در اين حالت مؤسسه حق دارد پس از كسر ده درصد (10%) از مبلغ حق الزحمه اخذ پذيرش الباقي مبلغ پرداختي داوطلب را به وي  مسترد نمايد.

4 . 9در صورتي كه متقاضي به هر دليل كه منتسب به وي مي‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله بيش از يك ماه از زمان امضاي قرارداد تا قبل از صدور پذيرش تحصيلي منصرف گردد، وي موظف است در اسرع وقت به هر وسيله ممكن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت كتبي به مؤسسه اعلام نمايد. در اين حالت مؤسسه حق دارد پس از كسر تمام مبلغ حق‌الزحمه اخذ پذيرش باقيمانده مبلغ پرداختي متقاضي  را به وي مسترد نمايد.

5 . 9چنانچه مؤسسه در هر زمان و در هر مرحله از اجراي تعهداتش بدون عذر موجه و قانوني نسبت به انجام آن قصور و تخلف نمايد، متقاضي حق دارد قرارداد را به طور يكجانبه و بدون نياز به هرگونه تشريفاتي فسخ و علاوه بر دريافت كامل مبالغ پرداختي به مؤسسه، نسبت به وصول زيان و ضرر مادي و معنوي وارده بر حسب مورد از محل تضمين‌هاي پيش‌بيني شده در قرارداد اقدام نمايد.

ماده 10: موارد اضطراري

در مواردي كه به علت بروز حوادث قهريه كه غير قابل پيش‌بيني و غير قابل انتساب به مؤسسه بوده و جلوگيري و يا رفع آن از عهده مؤسسه خارج بوده، انجام تمام و يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد غير ممكن گردد، مؤسسه مكلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارك مثبته به اطلاع متقاضي رسانده و درخواست تمديد مدت قرارداد را به نمايد، در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هيچ‌يك از طرفين حق ادعاي خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت.

ماده 11: حل اختلافات

طرفين كوشش خواهند نمود، كليه اختلافات حاصل از اجرا يا تفسير قرارداد را به صورت مذاكره حل و فصل نمايند، در غير اين صورت موضوع از طريق مراجعه به اداره كل بورس وامور دانشجويان خارج (كارگروه نظارت) به عنوان داور مرضي الطرفين حل و فصل و حكم آن ملاك عمل و مــــورد قبول طرفين خواهد بود. در صورتي كه موضوع توسط كار گروه نظارت منتهي به حل و فصل نشود طرفين جهت ادامه پيگيري مي‌توانند به مراجع صالح قضايي مراجعه نمايند.

ماده 12: نشاني طرفين

نشاني طرفين قرارداد همانست كه در ابتداي اين قرارداد ذكر گرديد. هرگاه يكي از طرفين، نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را به صورت كتبي حداكثر ظرف مدت يك هفته به طرف مقابل اطلاع دهد تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه نامه‌ها و اوراق و اظهانامه‌ها به نشاني موجود در پرونده با پست سفارشي و يا با اخذ رسيد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 13:  نسخه‌های قرارداد

این قرارداد در 13 ماده و 21 بند و 8 تبصره و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده كه بین طرفین  مبادله گردیده است و كلیه نسخه‌های آن اعتبار واحد دارند. این قرارداد بدون مهر مؤسسه ارزش قانونی ندارد. قرارداد به شماره ............................ در دفتر مؤسسه به ثبت رسیده است

 

مدیر عامل مؤسسه                                                       متقاضی:

نام و نام خانوادگی                                                       نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء                                                                امضاء:

تاریخ                                                                         تاریخ:  

مشخصات هویتی
* نام و نام خانوادگی :    
* به شماره ملی :    
* فرزند :    
* صادره از :    
* آدرس ایمیل :    
آدرس و تلفن
* نشاني محل سکونت :    
* تلفن همراه :    
* تلفن ثابت :    
سابقه تحصیلی
* دارای مدرک :    
* در رشته :    
* از دانشگاه :    
* با معدل :    
تمایل به ادامه تحصیل
* در رشته :    
* به زبان :    
* کشور مورد نظر برای ادامه تحصیل :    
فیلد مخصوص نمایندگی
کد مخصوص نمایندگی :    
توضیحات نمایندگی :    
طراحی سایت با مهریاسان
  • فرم ارزیابی رایگان
  • صفحه اصلی
  • مشاوره فوری
  • تماس با ما