اعزام دانشجو

اعزام دانشجو

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت

اسامي دانشگاههاي معتبر وزارت بهداشت

برای داشتن اطلاعات به روز میتوانید اینجا را کلیک کنید.


 
پيش گفتار
با افزايش تقاضا براي تحصيل يا تكميل تحصيلات در گروه علوم پزشكي در خارج از كشور ،‌هر ساله تعداد زيادي از هموطنان ما جهت تحصيل رهسپار خارج از كشور مي‌گردند. در اين راستا مركز امور دانشجويي با بررسي سطح علمي و آموزشي دانشگاهها و مراكز علمي خارج از كشور ، ليست دانشگاههاي داراي اعتبار جهت تحصيل را اعلام مي‌نمايد تا متقاضيان با انتخاب صحيح محل تحصيل ، در بازگشت به كشور جهت ارزشيابي مدرك تحصيل خود با مشكل مواجه نگردند.
قابل ذكر است ليست دانشگاههاي معتبر با بررسيهاي مستمر كه در اين خصوص به عمل مي‌آيدقابل تغيير است . لذا تغييرات بعمل آمده بصورت اصلاحيه يا مكمل اين مجموعه منتشر مي‌گردد.
 
نكات مهم
·     ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي دانشگاههاي معتبر اعلام شده طبق ضوابط مصوب در شورايعالي ارزشيابي و پس از طرح در كميسيونهاي مربوطه انجام مي‌گردد.
      ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههايي كه بصورت معتبر مشروط ، اعلام شده‌اند به شرح  زير مي‌باشد:
     1. شركت و قبولي در امتحان جامع علوم‌پايه براي رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي (بجز كشور مجارستان )
     2. براي دانشجويان رشته پزشكي قبولي در امتحان پره‌انترني و گذراندن دوره انترني در كشور
     3. براي دانشجويان رشته‌هاي دندانپزشكي و داروسازي شركت در امتحان جايابي و تكميل دوره
     4. دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع عمومي در دانشگاههاي معتبر مشروط كه متقاضي انتقال به داخل كشور مي‌باشند در صورت داشتن ساير شرايط مندرج در آئين‌نامه انتقال ملزم به قبولي در امتحان جامع علوم پايه مي‌باشند.
     5. براي دانشجوياني كه از تاريخ 1/9/2003 در يكي از دانشگاههاي معتبر مشروط در رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و يا داروسازي شروع به تحصيل نمايند ارزشيابي بر اساس شرايط فوق‌الذكرصورت خواهد گرفت كه :
الف : معدل كتبي ديپلم دبيرستان نظام قديم از 15 به بالا و نظام جديد (پيش‌دانشگاهي ) از 16 به بالا باشد.
ب ـ ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربي يا رياضي و فيزيك باشد.
 
·     براي ارزشيابي مدرك مقطع عمومي  دانش‌آموختگان دوره‌هاي اورديناتوري يا اسپيرانتوري در رشته‌هاي پزشكي و دندانپزشكي و همچنين براي دانش‌آموختگان رشته‌هاي غير باليني كه مدرك Ph.D اخذ نموده‌اند (از قبيل داروسازي و رشته‌هاي علوم پايه پزشكي شرط شركت و قبولي در امتحان علوم پايه حذف مي‌شود.
·     براي كليه افراديكه از تاريخ اول سپتامبر 2005 تحصيل خود را در يكي از دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه ، بلاروس ، اوكراين، ارمنستان و آذربايجان آغاز مي‌نمايند،  در صورتي كه فقط مدرك اورديناتوري يا اسپيرانتوري داشته باشند ملزم به شركت در امتحان علوم پايه وطي سايرمراحل اعلام شده قبلي مي‌باشند و در صورت داشتن مدرك اورديناتوري و آسپيرانتوري امتحان علوم پايه حذف مي‌شود.
 
     دانش‌آموختگان مقاطع تخصصي رشته‌هاي پزشكي دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين،  آذربايجان و ارمنستان پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع عمومي جهت ارزشيابي مقطع تخصصي مكلف به شركت در امتحانات ورودي دستياري پزشكي و در صورت كسب 60% نمره بالاترين نمره اخذ شده در امتحان پذيرش دستياري مدرك تخصصي مورد ارزشيابي و كسري دوره تخصصي جهت تكميل دوره تعيين خواهد شد.
     مدرك دانش‌آموختگان مقطع Ph.D رشته‌هاي داروسازي ، علوم‌پايه پزشكي و بهداشت پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع قبلي (ليسانس، فوق‌ليسانس و يا دكتراي عمومي گروه پزشكي) بر اساس سيستم نظام آموزشي بصورت دكتراي پژوهشي يا دكتراي تخصصي ارزشيابي خواهد شد.
     با توجه به طول و عرض دوره‌هاي تخصصي (باليني ، غير باليني و Ph.D ) در دانشگاههاي كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين، آذربايجان ، ارمنستان  و عدم همحواني با دوره‌هاي تخصصي داخل كشور، امكان انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌هاي تخصصي علوم پزشكي از دانشگاههاي كشورهاي مذكور به دانشگاههاي داخل كشور وجود ندارد.
 
     6.  شرايط اختصاصي انتقال در مقاطع كارداني ، كارشناسي و دكتراي عمومي به شرح ذيل مي‌باشد:
 
      ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين كل پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد متقاضي نبايد براي انتقال به دوره‌هاي كارداني از 12 و دوره‌هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته كمتر از 14 باشد.
      ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه متقاضيان انتقال ديپلمه نظام قديم در مقاطع دكتراي عمومي ( پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) نبايد كمتر از 16 و ميانگين كل پايان‌ دوره پيش‌دانشگاهي ديپلمه‌هاي نظام جديد نبايد كمتر از 17 باشد.
      ميانگين نمرات پايان مقطع كارشناسي براي متقاضيان انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته نبايد كمتر از 15 باشد.
      حداقل واحد گذرانده شده يا معادل آن در نظام تحصيلي سالانه و حداقل ميانگين قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصيلي به شرح ذيل است:
الف ـ براي انتقال در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 18 واحد درسي يا يك نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
ب ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي پيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 36 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
ج ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشجو بايد حداقل 16 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
د ـ براي انتقال در مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) دانشجو بايد حداقل 72 واحد درسي در نظام واحدي يا 4 نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
1-  شرايط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دوره دستياري خارج از كشور به يكي از دانشگاههاي داخل كشور به شرح ذيل مي‌باشد:
       دارا بودن مدرك دكتراي عمومي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
       گذراندن حداقل نيمي از دوره دستياري در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستياري در داخل كشور) در يكي از دانشگاههاي مورد تاييد كه انتقال در دوره دستياري از آن دانشگاه توسط شورايعالي ارزشيابي مدارك، مجاز اعلام گرديده است.
      شركت در امتحان دستياري داخل كشور و كسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد در همان رشته و همان سال در آن دانشگاه.
      تعيين سطح دستياري پس از امتحانات علمي و عملي
طبق مصوبه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 19/10/88 ، دانشگاههاي معتبر در كشور فيليپين در كليه رشته‌ها:
1- Up)  University of Philippine)
2- دانشگاه سنت توماس ( Saint Thomas university )
ضمناً ساير دانشگاهها از آخر ژولاي 2010 به بعد غيرمعتبر اعلام مي‌گردد.
 
 
ليست دانشگاههاي معتبر دركشورهاي
 
دانشگاههاي مورد تائيد در كشور آرژانتين
       دانشگاه  دولتي بوئنوس آيرس Universidad Buenos Aires
       دانشگاه كوردوبا   Universidad National De Cordoba
       دانشگاه خصوصي السالوادور Universidad Del Salvador (University of the Saviour)
 
دانشگاههاي مورد تائيددر كشور آفريقاي جنوبي
      دانشگاه ويت واترسرند  University of Witwatersrand (wits)
      دانشگاه ناتال University of Natal
      دانشگاه كيپ تاون Cape Town University
      دانشگاه پرتوريا University of Pretoria
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  آلمان
 دانشگاه گوتينگن George August Gottingen
 دانشگاه آخن Rheinisch-Westfalische Technische Hochshule-AACHEN
· دانشگاه آزاد برلين  Freie Universitat Berlin
· دانشگاه بوخوم Ruhr-Universitat Bochum
· دانشگاه بن  Rheinish Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn
· دانشگاه دوسلدورف  Universitat Dusseldorf
· دانشگاه اسن University Essen
· دانشگاه فرانكفورت Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt
· دانشگاه فرايبورگ  Albert Ludsig Universitat Freiburg
· دانشگاه هانوور  Universitat Hannover
· دانشگاه هايدلبرگ Ruprech-karls Universitat Heidelberg
· دانشگاه كيل  Christian-Albrechts Universitat zu Kiel
· دانشگاه  مونيخ  Ludwig-Maximilians Universitat Munchen
· دانشگاه مونستر  Wetfalische Wilhdms Universitat Munster
· دانشگاه ماربورگPhilipps - Universitat Marburg
· دانشگاه ورتز بورگ   Bayerische –julius-Maxilions Universitat wurtzburg
· دانشگاه ارلانگن  Erlangon Universitat
· دانشگاه هامبولت  Humboldt University
· دانشگاه هامبورگ Universitat Hamburg
 دانشگاه ماينس University Johannes Gutenberg, Mainz
دانشگاه مونيخ Ludwig-Maximilians University Munchen
دانشگاه بيلفلد University Bielefeld
دانشگاه توبينگن Eberhard Karls University tubingen (University of Tubingen)
دانشگاه Techniche Universitat Munchen
دانشگاه سارلند Universitat Des saarlandes
دانشگاه گيسن Justus-Liebig universiat Giessen
دانشگاه كلن  Koln universiat
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  آمريكا
 دانشگاهها و رشته هاي مورد تاييد بر اساس گزارش گورمن(Gorman Report)  و كتاب  (Higher Education Directory) مورد تائيدوزارت فرهنگ و رفاه آمريكا مي باشد.
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  اتريش
      دانشگاه وين Universitat Wien (Vienna University)
      دانشگاه گراتس Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University)
 
 دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  اردن
 دانشگاه علوم و تكنولوژي اردن  Jordan University of Science and Technology
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  ارمنستان    ** از ابتداي سال 2010 غيرمعتبر مي‌باشد.
* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد
 دانشگاه دولتي ايروان  Yerevan State Medical University (Mkhitar Heratsi)
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اسپانيا
 دانشگاه دولتي  بارسلونا   Universidad De Barcelona
 دانشگاه گرانادا  Universidad De Granada
 دانشگاه كامپلوتنس مادريد Universidad Autonoma De Madrid
 دانشگاه اتونوما مادريد  Universidad Autonoma De Madrid
 دانشگاه والنسيا Universidad De Valencia
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  استراليا
 دانشگاه سيدني The University of Sydney
 دانشگاه ولونگونگ   The University of Wollongong
 دانشگاه كوئينزلند  The University of Queensland
 دانشگاه آدلايد The University of Adelaide
 دانشگاه نيوسات ولز The University of New South Wales
 دانشگاه ملبورن The University of  Melbourn
 دانشگاه تاسماني The University of Tasmania
 دانشگاه وسترن استراليا The University of Western Australia
 دانشگاه موناش The University of Monash University
 چارلز استوارت  Charls Sturt University
 دانشگاه QUT  Queensland University of Technology
 دانشگاه فليندرز Flinders University
 دانشگاه نيوكاسل Newcastle University of
 دانشگاه ملي استراليا Australian National University
 كالج طب اورژانس استرالياAustralian College for Emergency Medicine (ACEM)
 دانشكده علوم بيولوژي و تكنولوژي دانشگاه مرداخ  Murdoch
 دانشگاه كرتن Curtin University of technology
  دانشگاه تكنولوژي سيدني University of Technology Sydney (UTS)
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اسلواك
*   اعتباردانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد
 دانشگاه كامنيوس در براتيسلاوا   Comenius University of Bratislava
 دانشكده پزشكي مارتين جسينيوس   Martin-Jesenius of Medicine
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  انگلستان
 دانشگاه آكسفورد   Oxford University
 دانشگاه استون   Aston University
 دانشگاه ادين برو   University of Edinburgh
 انستيتو افتالمولوژي   Institute of Ophthalmology
 انستيتو  سلامت كودكان    B.P.M.F (Institute of Child Health )
 دانشگاه استراتكلايد  University of Strathclyde
 انستيتو اعصاب   Institute of Neurology
 دانشگاه بات   University of Bath
 دانشكده هاي پزشكي وابسته به بيمارستانهاي سلطنتي  School of Medicine (Royal Hospitals)
 دانشگاه  بريستول   University of Bristol
 دانشكده پزشكي بيمارستان سنت جورج  St.George’s Hospital Medical School
 دانشگاه  داندي    University of Dundee
 دانشگاه  ريدينگ   University of Reading
 دانشگاه  ساري   University of  Surrey
 دانشگاه  شفيلد   University of Sheffield
 دانشگاه  كنت   University of  Kent
 كالج پزشكي بيمارستان لندن   London Hospital Medical College
 دانشگاه  گلاسكو    University of Glasgow
 دانشگاه  ليستر   University of  Leicester
 دانشگاه ليورپول   University of Liverpool
 دانشكده بهداشت و پزشكي مناطق گرمسيري London School of hygiene and tropical Medicine
  دانشگاه  ناتينگهام    University of Nottingham
  دانشگاه نيوكاسل    University of  Newcastle Upon tyne
 دانشگاه وارويك    University of Warwick
 دانشگاه  كالج لندن   U.C.L (University College of London)
 دانشگاه  يورك   University of  York
 دانشگاه  بيرمنگام   University of  Birmingham
 دانشگاه  دورهام   University of  Durham
 دانشگاه ساسكس   University of  Sussex
 دانشگاه  ساتهمپتون   University of  Southampton
 دانشگاه كمبريج   University of  Cambridge
 كنيگز كالج لندن King’s College London
 دانشگاه كارديف  University of  Wales College of Cardiff
 دانشگاه لانكستر  University of  Lancaster
 دانشگاه  ليدز  University of  Leeds
 دانشگاه  منچستر   University of  Manchester
 كالج پزشكي سلطنتي   Royal  College of Medicine
 دانشگاه  نورويج  University of  Norwich
 دانشگاه ولز   University of  Wales
 دانشگاه  آبردين   University of  Aberdeen
 امپريال كالج لندن   London  Imperial College
 دانشگاه اندروز   University of  ST Andrews
 دانشگاه ايست انگليا  University of   East Anglia
 انستتيو تحقيقات سرطان  B.P.M.F (Institute of Cancer research )
 انستتيو روانپزشكيM.P.M.F
 دانشگاه كيل‌ Keel University
 اتحاديه دانشكده‌هاي پزشكي و دندانپزشكي
 United Medical & Dental Schools
 Heart and Lung Institute School of Pharmacy B.P.M.F National
 دانشگاه سالفورد   University Salford
 دانشگاه برونل  University Brunel
 دانشگاه برادفورد   University Bradford
 دانشگاه ليورپول جان مورسLiverpool John Moores University
 دانشگاه لاخ بروLoughborough University
 دانشگاه ميدل سكسMiddlesex University
 دانشگاه سيتي CITY University
 دانشگاه متروپوليتن London Metropolitan University
 دانشگاه كينگزتون Kingston University
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  اوكراين       ** از ابتداي سال 2010 غيرمعتبر مي‌باشد.
* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد
  دانشگاه دولتي كيف (بوگومولتس)Bogomolets National Medical University
  آكادمي تخصصي پزشكي كيف Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education (P.L. Shupyk)
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  ايتاليا
  مدارك تحصيلي كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ايتاليا با شرايط يكسان طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزشيابي مي باشد.
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  ايرلند جنوبي
  دانشگاه ملي ايرلند National University of Ireland (The Royal College of Surgeons in Ireland)
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ايرلند شمالي
   دانشگاه ملي كوئينز   Queen’s University
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  بلژيك
  دانشگاه آزاد بروكسل Free University of Brussels (Universite Libre De Bruxelies)
  دانشگاه كاتوليك لوون Catholic University of Louvain (katholieke Universite Leuven)
  دانشگاه ليژ Universite De Letat A liege
  دانشگاه گنتUniversity of Ghent
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  بنگلادش
  دانشگاه  داكا University of  Dhaka
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  پاكستان
  دانشگاه  سند University of  Sind
  دانشگاه  كراچي University of  Karachi
  دانشگاه پنجاب (كينگ ادوارد، فاطمه جناح ، علامه اقبال) University of Punjab
  دانشگاه پيشاور University of  Peshawar
   دانشگاه بهاولپور University of  Bahawalpur
   دانشگاه قائد اعظم و كالجهاي وابسته (در صورتيكه دانشگاه اعلام نمايد كالج مربوطه معتبر و وابسته به دانشگاه مي باشد و مدرك از دانشگاه صادر گردد) Quaid-e-Azam University
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  تركيه
      دانشگاه  استانبول (دانشكده هاي جراح پاشا و چاپا)Istanbul University (Cerrah Passa, Capa)
      دانشگاه  حاجت تپه  Hacettepe Universiesi
      دانشگاه آنكارا  Ankara Universitesi
      دانشگاه  آناتولي  Anadolu Universitesi (University of Anatolia)
      دانشگاه  9 ايلول (دوقوز ايلول)Dokuz Eylul Universitesi (9th sept. University)
      دانشگاه غازي   Gazi Universitesi
      دانشگاه اژه Ege University (Aegean University)
      دانشگاه  عثمان غازي  Osmangazi University
      دانشگاه مرمره  Marmara University
      دانشگاه چكورووا   Cukurova  University
      دانشگاه اولوداغ   Uludag  University
      دانشگاه كارادنيز   Karadeniz Technical  University
      دانشگاه  19 مايس سامسون   ( Ondoks Mayis University  ( Samsun University   
      دانشگاه تراكيا  Trakya University
 
 دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  چك
 * اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد
       دانشگاه چارلز در پراگ Charles University, Prague
       دانشگاه چارلز در پلزن Charles University, Faculty of medicine in pilsen
       دانشگاه  هراتس كارلوا Charles University, Hradec Kralove
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  دانمارك
       دانشگاه  آرهوس   Aarhus University
       دانشكده سلطنتي دانمارك ( در رشته داروسازي)Royal Danish School
 
دانشگاههاي مورد تائيد دركشور  روسيه
* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد
        آكادمي پزشكي مسكو – سچينوا (دانشگاه شماره يك مسكو)Moscow I.M.Sechenov Medical Institute   (رشته داروسازي)
        انستيتو دندانپزشكي مسكو  Moscow Medical Stomatology Institute N.A Semashko
 دانشگاه پزشكي سن پترزبورگ (پاولوف)Sp Pavlov Medical State University
        آكادمي تخصصي پزشكي سن پطرزبورگ st.Petersburg State Medical Academy
        مركز چشم پزشكي فيدروفThe S.N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution
 
دانشگاههاي  مورد تاييد دركشور روسيه سفيد (بلاروس)
* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد
         آكادمي پزشكي مينسك  Minsk State Medical Institute
         آكادمي تخصصي پزشكي مينسكBelarusian Medical Academy of post Graduate Education (BelMAPO)
 
دانشگاه  مورد تاييددركشور سنگاپور 
      دانشگاه ملي سنگاپور  National University of Singapore
 
دانشگاههاي  مورد تاييد دركشور سوريه 
      دانشگاه دمشق University of Damascus
      دانشگاه حلب University of Aleppo
      دانشگاه تشرين Tishreen University
 
دانشگاههاي  مورد تاييد در كشور سوئد 
      دانشگاه گوتنبرگ  Goteborgs University
      دانشگاه لوند Lund University
      دانشگاه  اپسالا  Uppsala University
      دانشگاه امئو Umea University
      انستيتو كارولينسكا Karolinska Institute
      دانشگاه لينكشاپينگز  Linkopings University
 
دانشگاههاي  مورد تاييد در كشور سوئيس 
       دانشگاه ژنو  Universite De Geneve
       دانشگاه  برن  Universitat Bern
       دانشگاه   لوزان Universite De Lausanne
       دانشگاه  زوريخUniversitat Zurich
       دانشگاه بازل (براي رشته داروسازي  ) Bazel University
 
دانشگاههاي  مورد تاييددر كشور فرانسه 
 كليه دانشگاههاي دولتي و مورد تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي آن كشور معتبر مي باشد.
 
دانشگاههاي  مورد تاييددر كشور فنلاند 
       دانشگاه تامپر University of Tampere
       دانشگاه كوپيو University of Kuoipio
       دانشگاه اولو University of Oulu
       دانشگاه جيواسكيلا  University of Jyvaskyla
 
 
دانشگاههاي  مورد تاييد دركشور فيليپين      
طبق مصوبه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 19/10/88 ، دانشگاههاي معتبر در كشور فيليپين در كليه رشته‌ها:
1- Up)  University of Philippine)
2- دانشگاه سنت توماس ( Saint Thomas university )
ضمناً ساير دانشگاهها از آخر ژولاي 2010 به بعد غيرمعتبر اعلام مي‌گردد.
دانشگاه فيلييپن University of the Philippines
 دانشگاه سنتوتوماس University of Santo Tomas
 دانشگاه فارايسترن  Far Eastern University
 دانشگاه ويزاياس  University  of Visayas  
 دانشگاه سنترواسكولار Centro Escolar University
 دانشگاه ايست University of the East
  انستيتو پزشكي سيبو Cebu Institute of Medicine Inc
  دانشكده پزشكي سيبو Cebu Doctors College
براي رشته دندانپزشكي :
گروه يك :
 دانشكده دندانپزشكي دانشگاه دولتي فيليپينUniversity of the Philippines (UP)
گروه د و :
  دانشگاه سنتر و اسكولار Centro Escolar University
  دانشگاه ايست University of East
گروه سه :
  دانشگاه فار ايسترن  Far Eastern University
  دانشگاه مركزي مانيل Manil Central University
   دانشگاه بگيوUniversity of Baguio
براي رشته داروسازي:
دانشگاه سنت توماس   University of Santo Tomas
 دانشگاه سنتر و اسكولار Centro Escolar University
 
دانشگاههاي  مورد تاييددر كشور كانادا  
 دانشگاه University of Saskatchewan  
  دانشگاه لاوال  Universite Laval
  دانشگاه مونترال  Universite de Montreal
  دانشگاه شربروك   Universite de Sherbrooke
  دانشگاه مانيتوبا   Universite of Manitoba
  دانشگاه مك مستر  Mc Master University
  دانشگاه دلهوزي  Dalhousie University
  دانشگاه وينزور  Windsor University
  دانشگاه لتبريج  University of Lethbridge
  دانشگاه ويكتوريا  University of Victoria
  دانشگاه گوئلف  University  of Guelph
  دانشگاه بريتيش كلمبيا   University of British Columbia
  دانشگاه تورنتو   University of Toronto
  دانشگاه گالگري   University of Calgary
  دانشگاه اتاوا   University of Ottawa
  دانشگاه كارلتون   Carleton University
  دانشگاه آلبرتا   University of Alberta
  دانشگاه يورك    York University
  دانشگاه وسترن انتاريو    University of Western Ontario
  دانشگاه مك گيل   Mc. Gill University
  دانشگاه واترلو   University of Waterloo
  دانشگاه كوئين   Queen’s University at Kingston
  دانشگاه كبك   University of Quebec
 
دانشگاه  مورد تاييددر كشور كره جنوبي  
  دانشگاه ملي سئول   Seoul National University
 
دانشگاه  مورد تاييددر كشور لهستان  
* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد
   دانشگاه ورشو   University of Warsaw
 
دانشگاه  مورد تاييددر كشور ليبي  
  دانشگاه الفاتح   Al-Fateh University
 
دانشگاه  مورد تاييد كشور مالزي 
  دانشگاه  UPM )University Putra Malaysia )
 دانشگاه  University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)
 دانشگاه  U.M
 دانشگاه U.S.M
 
دانشگاههاي  مورد تاييد كشور مجارستان  
* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد
  دانشگاه پزشكي سملوايز   Semmelweis University  of Medicine
  دانشگاه پزشكي سگد  Szeged
  دانشگاه پزشكي پچ   Pecs Medical University
  دانشگاه  پزشكي دبرسن   Debercen University of Medicine
 
دانشگاه  مورد تاييددر كشور مغرب  
  دانشگاه محمد الخامس
L’University Mohammad V Souissi (Robat-Marocco)          
 
دانشگاههاي  مورد تاييد كشور نيوزيلند
 دانشگاه  اكلند   University of Auckland
  دانشگاه  اتاگو   University of otago
 
 دانشگاههاي  مورد تاييد كشور هندوستان  
 انستيتو علوم پزشكي ال اينديا  All India Institute of Medical Sciences
 دانشگاه  بمبئي    University of  Mumbai
 دانشگاه كلكته   University of Calcutta
 دانشگاه دهلي   University of Delhi
 دانشگاه  مدرس  University of Madras
  دانشگاه پزشكي دكتر ام.جي.آر- تاميل نادو، مدرس The tamil Nadu Dr.M.G.R Medical university Madras
  دانشگاه  پونا   University of pune
  دانشگاه پنجاب   Pan Jaf University
  دانشگاه  اليگر  Aligarh Muslim University
  كالج داروسازي همدردHamdard College of Pharmacy
  دانشگاه  هندوي بنارس و كالجهاي وابسته Banaras Hindu University
  Post Graduate Institute of Medical Education and research (Chandigarh) PGI
  دانشگاه  راجيو گاندي     Rajive Gandi University of Health science
  دانشگاه  مانيپال Manipal university
  دانشگاه ميسور University of Mysore
  دانشگاه بنگلور Bangalore University
 دانشگاه جواهر لعل نهرو Jawaharlal Nehro University
دانشگاه دندانپزشكي ايالت مهاراشترا Rangonwala universiat
 
 دانشگاههاي  مورد تاييد در كشور هلند  
 دانشگاه اوترخت   Utrecht University
 
 دانشگاه نايمخن University Medical Center Nijmegen
 
 انستيتو سرطان هلند Netherland Cancer Institute
 
 دانشگاه ايراسموس   Erasmus University Rotterdom
 
 انستيتو ملي بهداشت عمومي و محيط The National Institute of public Health and the Environment
 
 دانشگاه  آمستردام Amsterdam University
 
 دانشگاه واگنينگن Wageningen University
 
 دانشگاه ماستريخت    University Maastricht
 
دانشگاه ليدن  Leiden universiat
 
دانشگاه گرونينگن  Groningen University
 

 
دانشگاه  مورد تاييد در كشور هنگ كنگ   
  دانشگاه هنگ كنگ Hong Kong University
 
دانشگاه  مورد تاييد در كشور يوكسلاوي  
* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي‌باشد
  دانشگاه بلگراد University of Belgrade
 مدارك تخصصي صادره از دانشگاه بلگراد غيرمعتبر مي باشد.
 
ویرایش تاریخ 19/3/89
 

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی
طراحی سایت با مهریاسان
  • فرم ارزیابی رایگان
  • صفحه اصلی
  • مشاوره فوری
  • تماس با ما